Δραστηριοτητες Δ.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΝΑΞΟΣ: 27/04/2018
Αρ.Πρωτ: 66.

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
synnotaig@gmail.com

Κύριοι,
Το κυνήγι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο την Ευρωπαϊκή επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αποτελεί μια συμβατή προς το περιβάλλον ανθρώπινη δραστηριότητα.
Ο ρόλος και το έργο όλων των βαθμίδων των Κυνηγετικών Οργανώσεων, στοχεύουν στην υλοποίηση των κοινών με την Ευρωπαϊκή Ένωση στόχων τους, που είναι :
Α) Προστασία και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου της χώρας και
Β) Προώθηση αειφόρου κυνηγίου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Κυνηγετικός κόσμος από το 1929, εκπροσωπείται από κυνηγετικά σωματεία, υπό την επίβλεψη τότε του Υπουργείου Γεωργίας και αποτέλεσε τη πρώτη κοινωνική ομάδα που πίεσε και πέτυχε Να θεσπιστούν οι πρώτες προστατευτικές διατάξεις.
Οι κυνηγοί συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία ένα δις (1.000.000.000) Ευρώ κατ έτος, συντηρούν 7.000 μόνιμες θέσεις εργασίας και 2.000 επιχειρήσεις ειδών κυνηγίου.
Τα καθαρά έσοδα του Δημοσίου μόνον από την έκδοση κυνηγετικών αδειών και τον Φ.Π.Α των συναλλαγών, ανέρχονται σε 180.000.000 Ευρώ ετησίως.
Οι κυνηγετικές Οργανώσεις υποχρεούται από το νόμο να δαπανούν κάθε χρόνο πάνω από το 50% των εσόδων τους, για φιλοθηραματικές και φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις.
Ειδικότερα τα ποσά αυτά πανελλαδικά ανέρχονται σε 10.200.000 Ευρώ ετησίως, ενώ για τη Νάξο σε 18.000 Ευρώ, ποσά εξ ολοκλήρου από συνδρομές μελών.
Οι κυνηγετικές Οργανώσεις για οποιαδήποτε ενέργεια τους και δραστηριότητα, πρέπει προηγουμένως να έχουν έγκριση από το Κράτος.
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που δεν έχει καταδικαστεί ποτέ για θέματα Θήρας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα έχει τη μικρότερη σε διάρκεια κυνηγετική περίοδο σε όλη την Ευρώπη. Επίσης στη χώρα μας ισχύει μεγάλος περιορισμός σε θηρεύσιμα είδη καθώς επίσης και ημερήσιο όριο κάρπωσης που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα.
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που απαγορεύει αυστηρώς την εμπορία θηραμάτων.
Απαγορεύεται πλήρως το κυνήγι στο 25% της συνολικής επικράτειας.

Πληθυσμιακά τόσο το ενδημικό όσο και το αποδημητικό θήραμα είναι περιορισμένο, λόγω της διατάραξης των ισορροπιών στη φύση.
Είδη που δεν θηρεύονται από κυνηγούς πχ. Χελιδόνι παρουσιάζουν σημαντική μείωση.
Τα αίτια συνδέονται κυρίως με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, (εντατικοποίηση καλλιεργειών, αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κλπ.).
Αντίστοιχες επιπτώσεις διαπιστώνονται στη θάλασσα.
Το έλλειμμα βιολογικής παιδείας, σε συνδυασμό με ισχυρά συμφέροντα εταιρειών που ενδιαφέρονται μόνον για το κέρδος, θα οδηγήσουν σε ακόμα χειρότερα αποτελέσματα.
Η υπερβόσκηση ολόκληρων εκτάσεων και οι πυρκαγιές, έχουν τη δική τους επίδραση στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, εξ αιτίας της γραφειοκρατίας, δεν καθίσταται δυνατή η λήψη απαραίτητων για το μέλλον αποφάσεων.
Μεταβολή σε ένα θέμα προϋποθέτει τις παρακάτω αποφάσεις :
1) Απόφαση Τοπικών Διαμερισμάτων,
2) Απόφαση Δημοτικής Αρχής,
3) Έγγραφη συναίνεση τοπικής Δασικής αρχής,
4) Έγγραφη συναίνεση περιφερειακής Δασικής αρχής,
5) Έγκριση Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης και ενίοτε
6) Οριστικοποίηση από συναρμόδια Υπουργεία.
Αποφάσεις λοιπόν ωφέλιμες για το περιβάλλον και τους ανθρώπους, είναι εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο να ληφθούν.

Ίσως σε τεκμηριωμένα αιτήματα τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων περί θήρας, που αφορούν τη λήψη ή άρση μέτρων κατά περίπτωση, να λαμβάνονται από τα αρμόδια κατά τόπους όργανα, δηλαδή το Δασονομείο.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Κ.Σ. Νάξου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανώλης Καλαβρός

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *